proxy nginx tới Tomcat với SSL

Jan 29 2021

Tôi đã đăng bài này trên stackoverflow do nhầm lẫn (https://stackoverflow.com/questions/65942820/nginx-proxy-to-tomcat) và tôi cũng đang đặt nó ở đây với hy vọng tìm ra giải pháp nào đó.

Tôi đã xem qua hàng tá hướng dẫn và tôi không thể tìm ra cách làm sau (mặc dù nó phải khá cơ bản):

Tôi có ứng dụng vue đã biên dịch của mình trong /var/www/mydomain.com và tôi muốn nó được chia sẻ dưới dạng nội dung tĩnh.

Phần phụ trợ của tôi chạy trên 8080 bởi tomcat với các API công khai trên các URL / api / something .... Các URL được mã hóa cứng bao gồm cả phần "api".

Tôi muốn định cấu hình nginx để proxy mydomain.com/api/something ... các yêu cầu tới tomcat và phần còn lại sẽ được phục vụ tĩnh từ /var/www/mydomain.com. Mọi thứ được cung cấp thông qua SSL.

Tôi không cần bất cứ thứ gì khác.

Bạn có thể giúp tôi cấu hình nginx và tomcat để đạt được điều đó không? Cảm ơn bạn!

nginx config /etc/nginx/sites-available/mydomain.com

upstream tomcat {
  server 127.0.0.1:8080 fail_timeout=0;
}

server {
    listen 443 ssl default_server;
    #listen [::]:443 ssl default_server;

    root /var/www/mydomain.com;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _ mydomain.com www.mydomain.com;

    location /api/ {
        include proxy_params;
        proxy_set_header Host $server_name; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_pass http://tomcat; } location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot } server { if ($host = www.mydomain.com) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot


  if ($host = mydomain.com) { return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot


    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    server_name _ mydomain.com www.mydomain.com;
  return 404; # managed by Certbot
}

(1) Alternative location block I'm experimenting with

    location /api/ {
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_pass http://localhost:8080/api/;
    }

(2) Alternative block suggested by Praveen Premaratne.

This way I get "GET /api/docs HTTP/1.0" 302 - and static files work as well. Going to /api/docs makes redirect to domain:8443/api/docs where I get ERR_CONNECTION_REFUSED.

    location /api/ {
        include proxy_params;
        proxy_pass http://tomcat;
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

(3) Alternative using subdomain.

I was able to create subdomain api.mydomain.com and configure nginx to go to index page from there (adding following block). No idea how to do the proxing afterwards.

server {
    listen 443 ssl;

    root /var/www/www.mydomain.com; <- redundand I guess?
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html; <- redundand I guess?

    server_name api.mydomain.com

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot
}

Tomcat config server.xml

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
        connectionTimeout="20000"
        address="127.0.0.1"
        redirectPort="8443" />
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
  ...
  <Host name="localhost" appBase="webapps"
     unpackWARs="true" autoDeploy="true">
   
   <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" 
     directory="logs"
     prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
     requestAttributesEnabled="true"
     pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
    
   <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"
     protocolHeader="X-Forwarded-Proto" /> 
  ...  

Current situation is that when I go to mydomain.com/api/docs where swagger should be running, I get redirected back to mydomain.com or get 500 or 502 error.

Trả lời

1 TomášLeitl Feb 01 2021 at 01:45

Ok, so with help of @Praveen Premaratne and @Piotr P. Karwasz and this article I came up with following configuration:

don't put in lines with "# managed by Certbot", those are created by certbot, check https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-18-04

etc/nginx/sites-available/mydomain.com

server {
  server_name  mydomain.com www.mydomain.com;

  root /var/www/mydomain.com;
  index index.html;

  access_log /var/log/nginx/mydomain-access.log;
  error_log /var/log/nginx/mydomain-error.log;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }

  listen 443 ssl; # managed by Certbot
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot
  include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}

server {
  if ($host = www.mydomain.com) { return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot if ($host = mydomain.com) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot


  server_name  mydomain.com www.mydomain.com;
  listen 80;
  return 404; # managed by Certbot
}

/etc/nginx/sites-available/api.mydomain.com

server {
  server_name  api.mydomain.com;

  access_log /var/log/nginx/api-mydomain-access.log;
  error_log /var/log/nginx/api-mydomain-error.log;

  location / {
    proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_pass http://127.0.0.1:8080; } listen 443 ssl; # managed by Certbot ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot } server { if ($host = api.mydomain.com) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot

  server_name  api.mydomain.com;
  listen 80;
  return 404; # managed by Certbot
}

Tomcat server.xml

<Service name="Catalina">
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
  connectionTimeout="20000"
  address="127.0.0.1"
  proxyName="api.mydomain.com"
  proxyPort="80"/>

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">

  <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
  ...
  </Realm>

  <Host name="localhost" appBase="webapps"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true">

    <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"
      remoteIpHeader="x-forwarded-for"
      proxiesHeader="x-forwarded-by"
      protocolHeader="x-forwarded-proto" />

    <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
      prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
      pattern="%h %l %u %t %r %s %b" />

 </Host>
</Engine>
fuero Jan 29 2021 at 20:01

Try this:

location / {
    try_files $uri @backend;
}
location @backend {
    include proxy_params;
    proxy_pass http://tomcat;
}
PraveenPremaratne Jan 29 2021 at 23:22

If I were to do this using the subdomains approach here's how I would do it.

 • Create an Nginx configuration file for the backend API
 • Create an Nginx configuration file for the static web content

Static HTML Nginx file mydomain.com.nginx

server {
  server_name  mydomain.com;

  root /var/www/mydomain.com;
  index index.html;

  access_log /var/log/nginx/mydomain-access.log;
  error_log /var/log/nginx/mydomain-error.log;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }

  listen 443 ssl; # managed by Certbot
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot
  include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

}
server {
  if ($host = mydomain.com) { return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot


  listen     80;
  server_name  mydomain.com;
  return 404; # managed by Certbot


}

API Nginx config file api.mydomain.com.nginx

server {
  server_name  api.mydomain.com;

  access_log /var/log/nginx/api-mydomain-access.log;
  error_log /var/log/nginx/api-mydomain-error.log;

  location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080; proxy_redirect off; } listen 443 ssl; # managed by Certbot ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/api.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/api.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot } server { if ($host = api.mydomain.com) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot


  listen     80;
  server_name  app.mydomain.com;
  return 404; # managed by Certbot


}

You can add these to the /etc/nginx/site-available/ directory and enable them.

Ps: I would remove the SSL stuff and run Certbot to update them since you've to issue a new certificate for the app.mydomain.com, so it would just update the files itself