Truy xuất giá trị href của trường Liên kết của Mục liên kết trong scriban [trùng lặp]

Jan 27 2021

Tôi đang cố đọc giá trị url của trường Liên kết của mục Liên kết, nối nó với một chuỗi truy vấn và hiển thị giống như liên kết. Dưới đây người ghi chép không hoạt động cho cùng một. Bất kỳ giúp đỡ xin vui lòng?

{{ for i_child in (sc_query i_page "query:/sitecore/content/mysite/Data/Links/Global Links/appointments")

baseLink =i_child.Link.Url
scopeid=i_page.SearchScope.Id
href = baseLink+'#s='+scopeid 
sc_field i_child 'Link' [['href', href]]
break
{{end}}

Trả lời

1 VladIobagiu Jan 27 2021 at 11:46

Trong Scriban, chúng tôi có một hàm sc_link nhúng ở đây, bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về nó: sc_link

Một ví dụ về cách sử dụng nó:

<a href="{{ sc_link i_datasourceItem }}">{{ i_datasource.display_name }}</a>